Kitab Al-Quran ini, noel ada sebarangsyak padanya (tentang datangnya dari Allah dan sekitar sempurnanya);ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang apa (hendak) bertaqwa; <3>
(mengerjakan)sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kamiberikan kepada mereka.

Anda sedang menonton: Terjemahan al quran juz 1


Dan jugaorang-orang apa beriman kepada Kitab "Al-Quran" apa diturunkankepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu,serta mereka yakin become (adanya) aku akhirat (dengan sepenuhnya).
(Dengan sebab keingkaran mereka), Allahmematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan diatas penglihatanmereka ada penutupnya; dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amatbesar.
Dan di antara manusia ada apa berkata:"Kami telah beriman kepada Allah dan kepada aku akhirat"; padahalmereka sebenarnya noël beriman.
Mereka hendakmemperdayakan Allah dan orang-orang apa beriman, padahal mereka hanyamemperdaya dirinya sendiri, sedang mereka noël menyedarinya.
Dalam trấn mereka (golongan yang munafikitu) terdapat diseases (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagipenyakit itu kepada mereka; danmereka pula become beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, mencapai sebabmereka berdusta (dan mendustakan kebenaran).
Dan apabila konon kepada mereka:"Janganlah kamu untuk membuat bencana dan kerosakan di pembayaran di muka bumi", merekamenjawab: " Sesungguhnya kalian orang-orang yang just membuatkebaikan".
Ketahuilah!Bahawa sebetulnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuatbencana dan kerosakan, tetapi mereka noël menyedarinya.
Dan apabiladikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itutelah beriman". Mereka menjawab: "Patutkah kami ini berimansebagaimana berimannya orang- setiap orang bodoh itu?" Ketahuilah! Sesungguhnyamerekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka noel mengetahui (hakikat yangsebenarnya).
Dan apabila mereka temu denganorang-orang yang beriman, mereka berkata: " kita telah beriman ", danmanakala mereka kembali kepada syaitan-syaitanmereka, mereka berkata pula:" Sesungguhnya kami tetap bersama kamu,sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan orang-orang apa beriman)".
Allah (membalas)memperolok-olok, dan membiarkan mereka meraba-raba batin kesesatan mereka (yangmelampaui batas itu).
Mereka itulah orang-orang yang membelikesesatan menjangkau meninggalkan petunjuk; maka tiadalah kebahagiaan perniagaanmereka dan noel pula mereka beroleh petunjuk hidayah. <17>
menyalakanapi; apabila fire itu menerangi sekelilingnya, (tiba-tiba) Allah hilangkancahaya (yang menerangi) mereka, dan dibiarkannya mereka di dalam gelap-gelita,tidak dapat melihat (sesuatu pun).
Mereka (seolah-olahorang yang) pekak, diredam dan buta; mencapai keadaan menyertainya mereka noël dapat kembali(kepada kebenaran).
Atau (bandingannya) kemudian (orang-orangyang ditimpa) hujan lebat darilangit, bersama dengan gelap-gelita, dan guruh serta kilat; mereka menyumbatjarinya usai dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir, keranamereka tidak mati. (Masakan mereka boleh terlepas), sedang (pengetahuan dankekuasaan) Allah meliputi orang-orang apa kafir itu.
Kilat itu pula hampir-hampir menyambar (menghilangkan)penglihatan mereka; tiap-tiap kalikilat akun itu menerangi mereka (dengan pancarannya), mereka walk dalamcahayanya. Dan apabila redup menyelubungi mereka, berhentilah mereka (menunggudengan bingungnya). Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkanNyapendengaran dan penglihatan mereka; sebetulnya Allah Maha Kuasa atastiap-tiap sesuatu.
Wahaisekalian manusia! Beribadatlah kepada tuan kamu yang telah menciptakan kamudan orang-orang apa terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orangyang) bertaqwa.
Dia lah yang menjadikan bumi ini untukkamu such hamparan, dan langit (serta segala isinya) seperti bangunan (yangdibina dengan kukuhnya); dan diturunkanNyaair hujan dari langit, lalu dikeluarkanNyadengan air menemani itu berjenis-jenisbuah-buahan yang were rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu pramuka bagiAllah, sebarang sekutu, padahal kamusemua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa).
Dan kalau kamu ada menaruh syak tentangapa yang Kami menurunkannya (Al-Quran) kepada hamba kami (Muhammad), maka cubalahbuat dan datangkanlah satu surah yangsebanding mencapai Al-Quran itu, dan panggilah orang-orang apa kamu percayaboleh bantuanhalaman kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar.
Maka kalau kamu noël dapat membuatnya,dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya,maka peliharalah ourselves kamu dari fire neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusiadan batu- batu (berhala), (iaitu neraka) yang disediakan untuk orang-orangkafir.
Dan berilah khabar gembira kepadaorang-orang apa beriman dan beramal soleh, sebetulnya mereka beroleh syurgayang mengalir di bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali mereka thalamus satupemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata: "Inilahyang telah diberikan kepada kami dahulu"; dan mereka thalamus rezeki ituyang kemiripannya rupanya (tetapi berlainanhakikatnya), dan disediakan buat mereka di dalam syurga akun itu pasangan-pasangan,isteri-isteri apa sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnyaselama-lamanya.
ke suatu yanglebih daripadanya (kerana perbuatan itu ada hikmatnya), iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka ini adalah mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari bapak mereka; dan kalau orang-orangkafir pula maka mereka become berkata: "Apakah maksud Allah membuatperbandingan menjangkau ini?" (Jawabnya): bapak akan menjadikan kawanan orangsesat mencapai sebab rate itu, dan ini adalah menjadikan crowd orang mendapatpetunjuk menjangkau sebabnya; dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat mencapai sebabperbandingan menemani itu melainkan orang-orang apa fasik;
(Iaitu)orang-orang yang merombak (mencabuli) perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya,dan memutuskan perkara apa disuruh Allah supayadiperhubungkan, dan mereka pulamembuat kerosakan dan plague di pembayaran di muka bumi. Mereka akun itu ialah orang-orang yangrugi.
Bagaimana kamu tergamak kufur(mengingkari) Allah padahal kamu dahulunya mati (belum lahir), then Iamenghidupkan kamu; usai itu Ia mematikan kamu, kemudian Ia menghidupkan kamupula (pada days akhirat); didefinisikan kamudikembalikan kepadaNya (untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan).
Dia lah (Allah) apa menjadikan untukkamu segala apa ada di bumi, kemudian Ia menuju dengan kehendakNya nanti arah(bahan-bahan) langit, lalu dijadikannya tujuh thiên dengan sempurna; dan IaMaha Mengetahui menjadi tiap-tiap sesuatu.
Dan (ingatlah) selama Tuhanmu berfirmankepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dibumi". Mereka meminta (tentang hikmat ketetapan tuan itu denganberkata): "Adakah Engkau (Ya bapak kami) hendak menjadikan di bumi ituorang yang akan untuk membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan),padahal kita sentiasa bertasbih menjangkau memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhanberfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan maafkan saya yang kamu tidakmengetahuinya".
Dan Ia telahmengajarkan Nabi Adam, menjadi segala nama belakang benda-benda dan gunanya, kemudianditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKunama benda-benda ini alles jika kamu golongan yang benar".
Malaikat itumenjawab: "Maha suci Engkau (Ya Allah)! Kami noel mempunyai pengetahuanselain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkau jualahyang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana".
Allah berfirman: "Wahai Adam!Terangkanlah namu benda-benda ini segenap kepada mereka". Maka usai NabiAdam menerangkan nama belakang benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman:"Bukankah Aku telah katakan kepada kamu, bahawasanya Aku mengetahui segalarahsia thiên dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan maafkan saya yangkamu sembunyikan?".
Dan kami berfirman: "Wahai Adam!Tinggalah engkau dan isterimu di dalam syurga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya what sahaja kamuberdua sukai, dan tidak kamu hampiri kurung ini; (jika kamu menghampirinya)maka menjadi menjadilah kamu dari golongan orang-orang apa zalim".
Setelah akun itu makaSyaitan menggelincirkan mereka devoted darisyurga itu dan menyebabkan mereka telah terjadi dari nikmat apa mereka telahberada aku memilikinya dan kita berfirman: "Turunlah kamu! Sebahagian darikamu menjadi musuh kepada sebahagian apa lain dan
bagi kamu segenap disediakan tempatkediaman di bumi, serta mendapat kesenanganhingga setelah suatu masa (mati)".
Kemudian NabiAdam menerima dari Tuhannya beberapakalimah (kata-kata pengakuan taubatyang diamalkannya), lalu Allah penerimaan taubatnya; sesungguhnya Allah, itu lah apa Maha Pengampun (Penerimataubat), lainnya Maha Mengasihani.
Kami berfirman lagi: "Turunlah kamusemuanya dari syurga itu! kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu(melalui Rasul-rasul dan Kitab-kitab apa diturunkan kepada mereka), makasesiapa apa mengikuti petunjukKu itu nescaya noel ada kebimbangan (darisesuatu yang noel baik) terhadap mereka, dan mereka pula noël akanberdukacita".
Dan orang-orangkafir apa mendustakan ayat-ayat penjelasan kami, mereka akun itu ialah lancar neraka,mereka kekal di dalamnya.
Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamuakan segala nikmat apa telah Kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlahperjanjian (kamu) denganKu, supaya Aku sempurnakan perjanjianKu menjangkau kamu;dan kepada Akulah sahaja hendaklahkamu dirasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang lain).
Dan berimanlah kamu dengan apa yang Akuturunkan (Al-Quran) apa mengesahkan benarnya Kitab yang ada di atas kamu, danjanganlah kamu were orang-orang yang mula- mula kafir (ingkar) ini adalah dia; danjanganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga untuk) membelikelebihan-kelebihan apa sedikit faedahnya; dan kepada Akulah sahaja hendaklahkamu bertaqwa.

Lihat lainnya: Hal Hal Unik Dan Lucu Tom And Jarry ! Part 1, 40 Fakta Dunia Terlucu


Dan janganlahkamu campur adukkan apa benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yangbenar akun itu pula padahal kamu semua mengetahuinya.
Patutkah kamumenyuruh manusia supaya berbuat jenis sedang kamu lupa become diri kamusendiri; padahal kamu setiap orang membaca Kitab Allah, tidakkah kamu berakal?
Dan mintalahpertolongan (kepada Allah) dengan cara sabar dan mengerjakan sembahyang; dansesungguhnya sembahyang akun itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang apa khusyuk;<46>